Oferujemy Państwu szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenia obejmują część teoretyczną, projekcję filmową oraz część praktyczną, w której uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz innym dostępnym na terenie firmy jak np. koce gaśnicze i hydranty.

Kurs przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych. W  trakcie szkolenia pracownicy zapoznawani są z wytycznymi zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz:

  • organizacją ochrony przeciwpożarowej,
  • zagrożeniami pożarowymi obiektu,
  • przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku powstania pożaru,
  • zasadami ewakuacji ludzi i mienia,
  • środkami gaśniczymi, podręcznym sprzęt gaśniczy, urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie,
  • planem ewakuacyjnym obiektu.

Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki zakładu pracy, uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych zaświadczeń, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.