WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Synergia-Pro Artur Kustosz (dalej. Synergia-pro) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług
(regulamin).
Polityka prywatności dzieli się na cztery części:
część A– informacje wstępne;
część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

Synergia-Pro szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Nabywców i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z Synergia-Pro za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

e-mail:biuro@bhpdlango.pl lub biuro@synergia-pro.eu

Adres:  32-200 Miechów, ul. M. Konopnickiej 12 a

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

Synergia Pro może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Nabywców poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując ich o tym poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na stronie serwisu bhpdlango.pl

W związku z tym zalecamy, aby Nabywcy oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Nabywca nie akceptuje zmian
w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
Administrator danych osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

Pojęcia takie jak Usługodawca, Platforma e-learningowa, Nabywca, Użytkownik oraz inne używane w niniejszej Polityce Prywatności zostały zdefiniowane w Regulaminie.

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez Synergia-Pro określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Synergia-Pro związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

Synergia-Pro Artur Kustoszz siedzibą  w Miechowie (32-200), ul. M. Konopnickiej 12 a, jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub
w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

B.2. Jakie dane są przetwarzane?

Synergia-Pro  zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu i Nabywców oraz innych osób korzystających z serwisu bhpdlango.pl

Synergia-pro może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie e-learningowa;
 • składania zamówień przy użyciu Platformie e-learningowa;
 • korzystania z konta założonego na Platformie e-learningowa;
 • składania zapytań odnośnie świadczonych przez serwis bhpdlango.pl usług

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Synergia-Pro  należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • imię i nazwisko;
 • data i miejsce urodzenia;
 • adres email.

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie e-learningowa, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na skierowane zapytania.

B.4. Cel przetwarzania danych:

 • umożliwienie korzystania z serwisu internetowego bhpdlango.pl (realizacja usług świadczonych przez wskazany serwis w zakresie szkoleń)

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane do czasu usunięcia Konta lub do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Nabywców i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.7. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Nabywca oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Użytkownik może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego w serwisie bhpdlango.pl.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Synergia-Pro  z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa Opis Twoich praw
Prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Synergia-Pro  odpowiedniego oświadczenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:
 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu <(więcej informacji o sprzeciwie w pkt C.5.).

„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Synergia-Pro będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania od Synergia-pro  wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Synergia-pro przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Synergia-Pro  (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

Prawo do usunięcia danych
(tzw. prawo do bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

 

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt ( aktywny) .

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Synergia-Pro nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Synergia-Pro  i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Obecnie (maj 2018 r.) trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Projekt ustawy zakłada zastąpienie GIODO przez nowy organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim wypadku przysługujące Ci prawo do wniesienia skargi będziesz mógł realizować wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie utworzenia takiego organu).

PLIKI COOKIES

D.1. Czym sa pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Nabywcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Nabywcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

Synergia-Pro  wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Nabywcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Nabywcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której  nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Nabywcę do „koszyka”.

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku “Cookies”.

D.4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. Użytkownicy Serwisu i Nabywcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione   w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies     w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga!  Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania” np. zakupów w Twoim koszyku; Twoich haseł i loginów.