Zgodnie z Art.2373.§2.(179) Kodeksu Pracy  Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Podlegają im wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.

Podkreślić należy, że sam pracodawca również musi odbyć kurs BHP i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. W trakcie szkoleń korzystamy z prezentacji multimedialnych i filmów z dziedziny BHP – dysponujemy własnym sprzętem multimedialnym. Podczas szkoleń korzystamy z nowatorskich metod aktywizujących, nowoczesnych form pomocy dydaktycznych dzięki czemu przyswojenie problematyki BHP i P.Poż. staje się ciekawsze, prostsze – słowem przyjemniejsze.

Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Ze swojej strony zapewniamy :

  •  profesjonalne zaplecze dydaktyczne,
  •  wysoki poziom szkoleń,
  •  miłą i przyjazną atmosferę.

Organizujemy szkolenia:

  •  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  •  dla kadry inżynieryjno-technicznej,
  •  dla pracowników administracyjno-biurowych,
  •  dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.