Oferujemy profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dostosowaną do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Do kogo należy obowiązek zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) jako podmioty, które powinny zadbać o to, aby instrukcja bezpieczeństwa pożarowego była wykonana, wymienia właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów.

Wyłączenie z obowiązku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Z obowiązku sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedyne obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • Kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
  • Kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,
  • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Kiedy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba przekazać do właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej?

Na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w stosunku do obiektów i terenów dla których jest obowiązek stosowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, zobowiązani do przekazania do Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej:

  • Warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,
  • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Rozporządzenie nie wskazuje dokładnie jakie to muszą być miejsca. Wymóg ten można spełnić na przykład poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku, które są już oferowane na rynku.

Od czego zależy cena wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest rozbudowanym dokumentem, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) powinien zawierać szereg informacji na temat warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W dużej części wymagane informacje muszą być przedstawione w formie graficznej, co przekłada się zwiększenie kosztów wykonania takiej instrukcji. Głównymi czynnikami, które decydują o kosztach wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będą powierzchnia obiektu, ilość kondygnacji, procesy technologiczne występujące w obiekcie, występowanie stref zagrożenia wybuchem, dostępność dokumentacji budowlanej obiektu wraz z planami graficznymi. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.