Jeśli pracownik Państwa firmy uległ wypadkowi konieczne jest przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
Za sporządzenie dokumentacji powypadkowej odpowiedzialny jest pracodawca.

Kompletna dokumentacja powypadkowa zawiera:

  • Powołanie zespołu powypadkowego
  • Szkice i fotografie z miejsca wypadku
  • Klasyfikacje prawną wypadku
  • Zarządzenie powypadkowe eliminujące lub ograniczające powstanie podobnego zdarzenia w przyszłości
  • Założenie rejestru wypadków przy pracy
  • Przygotowanie dokumentacji do ZUS

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

• Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):
w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy.