Loading...

Stały nadzór BHP i przeciwpożarowy

//Stały nadzór BHP i przeciwpożarowy
Stały nadzór BHP i przeciwpożarowy 2019-04-14T20:05:24+00:00

Zawiera:

 • Sporządzanie i przedstawianie właścicielowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP, uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń,
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Dopilnowanie niezbędnych wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego (m.in. okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowe badania instalacji elektrycznej oraz odgromowej),
 • Doradztwo w zakresie spełnienia minimalnych wymagań przez maszyny i inne urządzenia techniczne,
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy wraz z propozycjami działań profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu wypadków w przyszłości,
 • Opracowywanie kompletnej dokumentacji powypadkowej (np. przesłuchania, dokumentacja lekarska, korespondencja z ZUS-em, sporządzenie statystycznej karty wypadku),
 • Przygotowywanie sprawozdań Z-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Opracowywanie i uaktualnianie kart oceny ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska pracy w zakładzie,
 • Kontroli BHP i zaleceń pokontrolnych,
 • Prowadzenia wymaganej dokumentacji z zakresu BHP i P.POŻ. – prowadzenie obowiązujących rejestrów,
 • Nadzoru nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy np. hałas, zapylenie, oświetlenie,
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących stanu BHP i ochrony P.POŻ. w zakładzie,
 • Analizę stanu BHP poprzez przeprowadzanie audytów zakładu wg norm PN-N 18001 lub BS OHSAS 18001 oraz następcy wg normy ISO 45001,
 • Pomoc przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy PN-N-18001:2004 oraz BS OHSAS 18001 oraz następcy wg normy ISO 45001- nowoczesny system zarządzania BHP zapewni bezpieczeństwo pracownikom, komfort pracy oraz usprawni mechanizmy produkcyjne,
 • Organizację i prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych oraz okresowych w zakresie BHP i ochrony P.POŻ. wraz z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP i P.POŻ.,
 • Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Natychmiastowe przekazywanie pracodawcy informacji na temat występujących zagrożeń oraz przedstawienie wniosków i propozycji, które pozwolą na ich usunięcie,
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy
 • Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami,
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych BHP i P.POŻ.,
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP,
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów,
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • Udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • Zaopatrzenie firmy w artykuły BHP i P.Poż. (znaki bezpieczeństwa, apteczki, gaśnice) i ich odpowiednią lokalizację, oraz inne czynności wcześniej uzgodnione z właścicielem firmy.